Produkty a služby

Realizujeme všechny metody sběru dat.

Třemi základními metodami sběru jsou osobní dotazování (CAPI, PAPI), telefonické dotazování (CATI) a internetové dotazování (CAWI, CASI). Lze je však i kombinovat a rovněž lze jinou metodou respondenty rekrutovat a jinou metodou je dotazovat.

Výhody a nevýhody různých metod sběru dat

Všechny typy sběru dat (dotazování, terénního sběru) mají své výhody a nevýhody a záleží na konkrétním zadání, kterou metodu výzkumu zvolit.

Nejznámější metodou je osobní dotazování. To může být využito i pro delší a složitější dotazníky, je však náročnější na přípravu a kontrolu a často i na rozpočet. Není příliš vhodné na dotazování citlivých témat, kdy mají lidé tendenci odpovědi stylizovat.

Telefonické dotazování je oproti tomu anonymnější. Není-li předem domluvené, mělo by být stručnější (délka hovoru) a co nejpřehlednější (telefonické kladení otázek). Pokud není řešeno jinak (např. zasláním materiálů), omezuje se na verbální komunikaci.

Internetové dotazování je ve většině případů v současnosti nejrychlejším i ekonomicky nejméně náročným typem sběru dat. Při této metodě je vhodné zvážit, jak se liší vzhledem k otázkám výzkumu uživatelé internetu od definované cílové skupiny, a výsledky správně interpretovat. Výzkum na internetu je také možné doplnit sběrem pomocí jiné metody.

Nejčastěji se internetové dotazování realizuje prostřednictvím internetového panelu respondentů. Nespornou výhodou internetového panelu je možnost cílené rekrutace a využití pravidelně aktualizovaných informací o respondentech. Více o našem internetovém panelu naleznete zde. Sběr dat pomocí internetového dotazníku lze řešit i prostřednictvím zákaznických databází (např. zaměstnanecké průzkumy).

Internetové dotazování zasahuje v současnosti velkou měrou i do kvalitativního výzkumu. Na internetu lze pořádat online focus groups nezávislé na místě výskytu respondenta, výzkumná diskuzní fóra (blog groups) či individuální rozhovory. Kvalitativní výzkumy provádíme samozřejmě i klasicky osobní formou, případně telefonicky.

Metodu sběru dat vždy vybíráme s ohledem na cíle výzkumu, cílovou skupinu, harmonogram a v neposlední řadě na rozpočet výzkumu.