Nielsen Admosphere, a.s.

Nielsen Admosphere, a.s.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: oddíl B, vložka 7364.

Právní upozornění: Za společnost Nielsen Admosphere, a.s. je oprávněn ve všech věcech jednat výlučně její statutární orgán; za společnost jsou dále oprávněny ve vymezeném rozsahu  jednat pouze osoby k tomu písemně pověřené či zmocněné, jejichž seznam je uveřejněn na adrese www.nielsen-admosphere.cz/na_list; není-li výslovně uvedeno  jinak, nejsou osoby oprávněné za společnost právně jednat ústně či prostřednictvím elektronické komunikace.

The company is registered in the Commercial Register at the Municipal Court of Prague, File reference: section B, insertion 7364.

The only body authorised to represent Nielsen Admosphere, a.s. is in all cases solely its statutory body; to a limited extent, certain persons authorised or empowered in writing in the name of the company are also entitled to act, a list of which is published at www.nielsen-admosphere.cz/na_list; if not explicitly stated otherwise, these persons are not authorised to represent the company in legal matters verbally or via the means of electronic communication.

Za společnost Nielsen Admosphere, a.s. (dále jako „Společnost“) je oprávněn ve všech věcech jednat výlučně její statutární orgán, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku. Za Společnost jsou dále oprávněny v rozsahu vyplývajícím z jim udělených plných mocí či písemných pověření uzavírat, měnit či rušit závazky soukromého práva pouze následující osoby:

Petr Matyáštík, Market Leader
Oblast: Provoz Společnosti + závazky související s elektronickým měřením a Ad Intel + příjem objednávek k realizaci
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Jakub Vidner, Adwind Software Director
Oblast: Závazky související s realizací zakázky + příjem objednávek k realizaci
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Michal Koníček, na základě plné moci (služby správy informačních technologií)
Oblast: Závazky související s informačními technologiemi
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Marek Zámečník, Commercial Director
Oblast: Příjem objednávek k realizaci do výše 250 000 Kč u jednotlivé objednávky,  závazky související s realizací zakázky do výše 100 000 Kč
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Radka Zavadilová, Head of Finance
Oblast:
Finanční oblast a oblast vedení účetnictví
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Miroslav Zeman, na základě plné moci (služby správy Ad Intel)
Oblast: Závazky související s Ad Intel
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Hana Friedlaenderová, Client Service Manager
Oblast:
Závazky související s realizací zakázky + Příjem objednávek k realizaci do výše 50 000 Kč
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Dalibor Straka, na základě plné moci (služby správy informačních technologií)
Oblast: Závazky související s informačními technologiemi
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Jiří Čumpl, IT Administrator
Oblast: Závazky související s informačními technologiemi
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Josef Bačák, Ad Intel Manager
Oblast:
Provozní závazky pobočky Jindřichův Hradec
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Petr Rybka, TAM Panel Manager
Oblast:
Závazky související se správou panelu pro elektronické měření (včetně uzavírání dohod o provedení práce a dohod o spolupráci s TVM domácnostmi)
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Martin Mačina, TAM Operations Manager
Oblast: Závazky související s organizací techniků (včetně uzavírání dohod o provedení práce a dohod s techniky), závazky související s výrobou měřicích zařízení
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Lucie Vlčková, Senior Research Manager
Oblast:
Závazky související s realizací zakázky + Příjem objednávek k realizaci do výše 50 000 Kč
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Linda Machová, Research Manager
Oblast: Závazky související s realizací zakázky + Příjem objednávek k realizaci do výše 50 000 Kč
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Robert Kotál, na základě plné moci (služby správy flotily)
Oblast: Závazky související se správou flotily
Forma jednání za Společnost: Prostřednictvím e-mailu, vlastnoručně podepsaná listina není nutná

Společnost považuje za doručení podepsané listiny druhé straně i doručení naskenované kopie takové podepsané listiny prostřednictvím e-mailové komunikace, za předpokladu, že originál takové podepsané listiny bude Společnosti či druhé straně doručen v originálu nejpozději do 3 dnů ode dne doručení e-mailu, pokud v tomto dokumentu není stanoveno jinak anebo se strany výslovně nedohodnou jinak.

Oprávněná osoba může uzavřít s třetí osobou Dohodu o provedení práce s maximální měsíční výplatou do 10 000 Kč.