Slovníček pojmů

A-E

ABCDE socioekonomická klasifikace

Typologie, která třídí české domácnosti podle jejich socio-ekonomického kapitálu. Má podobu spojitého indexu (skóre) a  od něj odvozené klasifikace s 8 kategoriemi:  A, B, C1, C2, C3, D1, D2 a E. Proměnné jsou od 1. 1. 2013 součástí výstupních dat Projektu elektronického měření sledovanosti televize. Definice proměnných jsou veřejné, lze je použít i v dalších výzkumech (jsou používány ve všech velkých mediálních výzkumech v ČR). Více informací o klasifikaci naleznete také zde.

ATS (Average Time Spent; TV)

Průměrná doba sledování všech respondentů z cílové skupiny (CS) v daném časovém úseku na daném televizním kanálu. Udává se v sekundách.

Ad Intel

Monitoring reklamy výzkumné agentury Nielsen, který přináší ucelený a strukturovaný přehled o realizované reklamě napříč celou mediální sférou. Globální skupina Nielsen nabízí monitoring reklamy Ad Intel ve více než 30 zemích světa. Více informací o českém monitoringu reklamy naleznete zde, informace o globálním produktu Nielsen Ad Intel zde.

AdMonitoring

AdMonitoring je projekt Sdružení pro internetový rozvoj  (SPIR) sledující výdaje do celoplošné internetové reklamy. Vzhledem k povaze internetu jako mediatypu nabízejícímu široké spektrum inzertních možností je AdMonitoring založen na kombinaci postupů – přímých deklaracích spolupracujících médií, monitorovacím robotovi a zpětné kontrole ve spolupráci s mediálními agenturami. Výstupy přinášejí informace o výši reklamních investic a proběhlých a aktuálních kampaních až do úrovně jednotlivých vizuálů (kreativ), které se ukládají do databáze. Mezi hlavní formy sledované reklamy patří obrázková, flashová, textová a kombinovaná reklama. Více informací naleznete přímo na webu projektu zde.

Adwind Kite

Sofistikovaný analytický software na zpracování dat z mediálních výzkumů a monitoringu reklamy z dílny české výzkumné agentury Nielsen. Více informací naleznete na webu adwind.cz.

Asociace pro elektronickou komerci

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružením 591 firem, podnikatelů a odborníků v elektronickém obchodu. Asociace byla založena v roce 1998 jako nezávislá organizace, která podporuje rozvoj elektronického obchodu v České republice. Mezi členy APEKu patří největší české internetové obchody, přední softwarové společnosti a finanční instituce. APEK zastupuje e-commerce trh při komunikaci s médii a státní správou. Svým členům poskytuje podporu formou právních informací, seminářů, studií, networkingu a poradenství. Více informací naleznete na webu asociace.

Asociace televizních organizací

Asociace televizních organizací (ATO) byla založena v roce 1997 jako zájmové sdružení právnických osob. Předmětem činnosti sdružení je ochrana a realizace společných zájmů členů sdružení spočívající zejména v zajišťování společného elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů (projekt elektronického měření), v obchodním využívání výsledků, v propagační a reklamní činnosti, vydavatelské a nakladatelské činnosti, dále vypracovávání analýz a projednávání technicko-standardizačních a legislativně-právních a souvisejících opatření v oblasti provozování vysílání, které jsou ve společném zájmu členů a samoregulační činnost. Více informací naleznete na webu asociace.

Audiomatching

Technologie pro měření televizní sledovanosti. Spočívá v porovnávání zvukových otisků z televizorů se sadou referenčních zvuků měřených TV stanic. Je 100% neinvazivní, nezávislá na způsobu příjmu TV signálu a měří i odloženou sledovanost.

Benchmark

Zjištění pozice na trhu, sledování vývoje a porovnání s konkurencí a následnou definicí možností vylepšení pozice v dané oblasti.

Brand awareness

Povědomí o značce, klíčový ukazatel pro chování spotřebitele a marketing značky (reklama, správa a komunikace značky). Rozhodující faktor pro nákup, sleduje se rozpoznání a konotace značky spotřebitelem za různých podmínek.

CAPI

Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) je kvantitativní metoda sběru dat prostřednictvím osobního dotazování a zaznamenávání odpovědí respondenta do počítače či tabletu. Elektronický záznam umožňuje efektivnější a rychlejší zpracování dat i lepší kontrolu.

CATI

Metoda sběru dat Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) je telefonické dotazování. Operátor nemá vliv na výběr respondentů, generátor volání náhodně volí telefonní čísla, což garantuje náhodný výběr.

CAWI

Metoda sběru dat Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) se používá pro kvantitativní i kvalitativní výzkum. Dotazníky jsou vyplňovány přímo z webového odkazu a odpovědi se rovnou elektronicky zapíší. To umožňuje rychlé a efetivní zpracování.

Census měření

Měření poskytující „tvrdá data“, typicky v digitální části projektu PCEM. Toto měření neprobíhá na reprezentativním vzorku respondentů (panelu), ale poskytuje data za všechny online uživatele, kteří sledují nějaký videoobsah na internetu.

Ceníková hodnota (cena)

Ceníková hodnota reklamního prostoru je získávána z ceníku jednotlivých (typů) médií a nezahrnuje indivuduálně domluvené slevy klientů. Nejedná se tedy o skutečně realizované výdaje za reklamní prostor, ale pouze deklaruje jejich cenu dle ceníku médií.

Crossplatformní měření

Měření konzumace obsahu běžného televizního vysílání a obsahu šířeného prostřednictvím internetu na digitální zařízení typu počítače, tablety, mobilní telefony, a také na chytré televizory prostřednictvím platformy HbbTV.

Cílová skupina

Část populace s určitými společnými charakteristikami. Každá cílová skupina je jednoznačně definovaná konkrétní kombinací jednotlivých znaků (proměnných) nebo svým chováním.

DVB-T

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), tedy pozemní digitální vysílání je systém přenosu televizního signálu nahrazujícího analogové vysílání. Zakódované obrazové a zvukové signály jsou sloučeny dohromady a šířeny datovým kanálem. Výsledný datový tok se nazývá multiplex, jedním multiplexem lze vysílat až 5 TV kanálů. V České republice začalo první experimentální pozemní digitální televizní vysílání v květnu 2000. Dokončení technologického přechodu na digitální pozemní vysílání se uskutečnilo v listopadu 2011.

DVB-T 2

DVB-T 2 (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) je nástupce digitálního televizního vysílání (DVB-T) přes pozemní vysílače. Obsahuje několik změn, z nichž nejzásadnější je násobně větší počet TV kanálů v multiplexech. Do jednoho multiplexu (sloučení společných datových kanálů zakódovaných obrazových a zvukových signálů) lze umístit až 20 kanálů v HD kvalitě. Přechod na tento nový vysílací standard DVB-T 2 se v Česku uskutečnil 31. 10. 2020.

Digital Ad Ratings

Nielsen Digital Ad Ratings (DAR) poskytuje transparentní měření zásahu digitální reklamy napříč všemi reklamními formáty a napříč všemi zařízeními. Do druhého dne má uživatel k dispozici průběžné výsledky kampaně prostřednictvím standardních mediálních ukazatelů: reach, frekvence, GRPs, imprese a přesnost zacílení kampaně, a to včetně rozdělení přes všechna zařízení a platformy – počítače a mobilní zařízení (chytré telefony a tablety), prohlížeče a aplikace. K dispozici jsou rovněž volumetrická data o počtu připojených zařízení – těch, na kterých se zobrazila reklama.

ESOMAR

European Society for Opinion and Marketing research (ESOMAR) je nezisková organizace, která vznikla 1947 s cílem podporovat hodnoty trhu, výzkumy veřejného mínění i marketingové výzkumy a analýzy dat. Jde o globální asociaci výzkumných společností, která celosvětově dbá o etiku a profesní pravidla výzkumu. Má více než 6000 individuálních členů a přes 550 korporátních členů ve více než 130 zemích světa a reprezentuje tak víc než 40 tisíc profesionálů. Více informací naleznete na webu ESOMAR.

Etnografické pozorování/výzkum

Metoda kvalitativního výzkumu pro potřeby zmapování chování, postojů a názorů respondentů v delším časovém úseku. Výzkumník se stane součástí života účastníka výzkumu a zachycuje činnosti a interakce nejčastěji formou deníků s využitím fotografií i videí.

European National Panels

viz Český národní panel; Společnost European National Panels oficiálně vznikla v červnu 2019 přejmenováním z původního názvu Český národní panel (pod tímto názvem fungovala už od roku 2012). V současné době zajišťuje online sběr dat v celé regionu Visegrádské čtyřky a v Bulharsku. Více informací naleznete na webu ENP.

Červené tlačítko

Tzv. "červené tlačítko" přináší nové funkce a obsah vytvářený televizními stanicemi, který by se jinak na obrazovku nevešel. Aktivuje platformu HbbTV, viz HbbTV.

Český národní panel

Společnost založená v červnu 2012 spojením online panelů respondentů výzkumných agentur STEM/MARK, NMS Market Reseach a Nielsen Admosphere. Později v tomtéž roce vznik Slovenský národný panel (SNP), na přelomu následovaly panely: 2016 Polski panel narodowy, 2018 Magyar Országos panel, 2019 vznikl Bulgarski nacionalen panel. V červnu 2019 došlo ke změně názvu společnosti na European National Panels a v současné době zajišťuje online sběr dat v celé regionu Visegrádské čtyřky a v Bulharsku. Více informací naleznete na webu ENP.

F-J

Face-to-face dotazování

Metoda sběru dat, osobní dotazování. Zaznamenávání odpovědí respondenta může probíhat buď prostřednictvím papírových dotazníků (viz PAPI) nebo za pomoci počítače či tabletu (viz CAPI).

Focus group

Metoda kvalitativního výzkumu, jejímž cílem je zkoumat postoje, názory a mínění. Používá se v marketingových výzkumech, průzkumech návyků, potřeb či chování. Často se využívá ke stanovení účinnosti reklamy.

GRP

Gross Rating Point (GRP) se používá pro popis zásahu kampaně v široké cílové skupině (nejčastěji 15+) a znamená kumulovanou sledovanost v populaci. Jde o součet sledovaností (tzv. ratingů) jednotlivých spotů/inzerátů v kampani. GRP je vyjádřeno v bodech za určité časové období a je započítáván také opakovaný zásah cílové skupiny.

HbbTV

HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV, jde o hybridní televizní vysílání s internetem. Platforma HbbTV umožňuje používat televizní přijímač nejen pro příjem televizního vysílání, ale i pro zobrazování multimediálního obsahu z internetu. HbbTV je obsah poskytovaný televizní stanicí, který je dostupný po zmáčknutí tzv. "červeného tlačítka".

In-store

Reklama umístěná přímo v místě prodeje. Příkladem mohou být reklamy na nákupních vozících, na podlaze prodejny, na regálech, různé stojany, reklama u pokladny apod. Může být použito ve výzkumu také jako dotazování respondentů přímo v místě prodeje.

JIC

Joint Industry Commitee (JIC)

K-O

Kontinuální výzkum

Průběžné kvantitativní dotazníkové šetření na výběrovém vzorku domácností reprezentativní z hlediska populace domácností České republiky dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu. Dotazuje se v rámci českého projektu měření sledovanosti TV.

LifeStyle Survey

Výzkum zaměřený na životní styl a nákupní chování, je součástí českého projektu měření sledovanosti TV.

Mediatyp

Typ média - tisk, televize, rádio, internet, OOH.

Monitoring reklamy

Přináší ucelený a strukturovaný přehled o reklamě napříč celou mediální sférou. Zjišťuje informace o ceníkové hodnotě využitého reklamního prostoru. V ČR je realizován agenturou Nielsen, a to kombinací metod sběru dat: nezávislým sběrem (televize, tisk, rozhlas), deklaracemi zapojených subjektů (OOH sektor) i kombinací obou přístupů (Internet). Více informací o českém monitoringu reklamy naleznete zde.

Nielsen

Globální výzkumná agentura specializující se na měření, data a mediální výzkum.

OOH

Out-of-home; venkovní reklama. Zahrnuje jak outdoorové formáty jako billboardy, megaboardy, citylighty nebo plakáty, tak i formáty indoorové jako kinoreklamu a reklamu v místě prodeje.

Omnibus

Neboli omnibusový výzkum. Multitematické a pravidelně opakované kvantitativní výzkumné šetření pro více zadavatelů. Více informací naleznete zde.

Online sběr dat

viz CAWI

Osobní dotazování

Metoda sběru dat, jinak nazývaná též face-to-face. Zaznamenávání odpovědí respondenta může probíhat buď prostřednictvím papírových dotazníků (viz PAPI) nebo za pomoci počítače či tabletu (viz CAPI).

P-Z

PAPI

Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI) je kvantitativní metoda sběru dat prostřednictvím osobního dotazování a zaznamenávání odpovědí respondenta do papírových dotazníků. Ty jsou následně přepsány do elektronické podoby a zpracovány.

PCEM

Projekt crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu v ČR. Zadavatelem projektu je Asociace televizních organizací. Více informací naleznete například zde.

PEM D

Tzv. digitální část Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu v ČR, v níž se měří internetová sledovanost TV pořadů i jiného videoobsahu na všech digitálních zařízeních (vč. chytrých televizorů a platformy HbbTV).

PEM TV

Část Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu v ČR, v níž se měří sledování televizního vysílání na televizorech. Měření probíhá elektronicky pomocí TVmetrového systému (peoplemetrů).

Peoplemetr

TV metr - technologie měření TV sledovanosti. Jedná se o elektronické zařízení, které po připojení k televizi zjišťuje, kdo se kdy na co dívá. V Česku má doma peoplemetr přes 4 tisíce lidí. Více informací o peoplemetrech naleznete na webu peoplemetry.cz.

Radioprojekt

Oficiální výzkum poslechovosti rozhlasových stanic v ČR. Realizují ho agentury STEM/MARK, Median a Nielsen. Dotazuje se kombinací metod CATI a CAWI.

Rating (TV)

Metrika v oblasti měření sledovanosti televize. Jde o průměrný podíl z cílové skupiny, který viděl daný pořad či spot (sledovanost průměrné vteřiny daného pořadu/spotu). Udává se v tisících nebo procentech.

Reach (TV, reklama)

Metrika ukazující zásah uživatelů. V oblasti měření sledovanosti televize jde o podíl osob z cílové skupiny, který splnil podmínku odsledované doby, typicky 3 min. v kuse (unikátní diváci). Udává se v tisících nebo procentech. V oblasti reklamy jde o celkový počet lidí, kteří zhlédli danou reklamu.

Respondent

Účastník výzkumu.

SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění. Nezisková organizace, která v ČR od roku 1994 podporuje, propaguje a obohacuje výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a oblast datové analytiky. Více informací naleznete na webu sdružení. Nielsen je v ČR členem SIMAR.

SPIR

Sdružení pro internetový rozvoj. Více informací naleznete na webu sdružení.

Share (TV)

Podíl sledovanosti na daném kanálu či sledovanost na všech kanálech. Udává se v procentech.

Sledovanost odložená

Sociodemografie

Základní ukazatele popisující cílovou skupinu (např. výzkumu). Zahrnují údaje jako věk, pohlaví, vzdělání, místo bydliště a podobně.

TV metr

Telefonické dotazování

viz CATI

Timeshift

Televizní aktivita respondenta, ke které dochází  při sledování televizního vysílání později, než bylo živě vysíláno v TV. V českém prostředí se jí proto také říká "odložená sledovanost". K této aktivitě může docházet např. při přehrávání obsahu archivů televizních stanic, archivů od poskytovatele televizního vysílání nebo přehráním pořadu, který si domácnost nahrála.

Zaváděcí výzkum

První vlna Kontinuálního výzkumu na začátku každého (pětiletého) projektu měření TV sledovanosti. Je to jednorázové kvantitativní dotazníkové šetření, které je realizováno na velkém výběrovém vzorku domácností.