TV výzkum

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Tento dokument obsahuje zkrácenou verzi Zásad ochrany a zpracování osobních údajů provozovatele – společnosti Nielsen Admosphere, a.s., dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“). V případě zájmu o plnou verzi, která obsahuje i informace v souvislosti s jinými výzkumy než toho, kterého jste se právě zúčastnil(a), můžete navštívit webovou stránku https://www.nielsen-admosphere.cz/privacy/.

Společnost Nielsen Admosphere, a.s., IČ: 262 41 226 se sídlem Českobratrská 2778/1, 130 00 Praha 3, Česká republika (dále i jako „Provozovatel“ nebo „Nielsen Admosphere“) je výzkumná agentura s širokým portfoliem produktů a služeb v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýz a zpracování dat. Zaměřujeme se především na metodologicky a technologicky náročné projekty, jako je elektronické měření sledovanosti televize metodou TV metrů (dále jen „PCEM“). Dále pak na osobní dotazování, telefonické a online výzkumy.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje, které zpracováváme za účelem výzkumu trhu, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Jak osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme?

Předmětem výzkumných projektů není sběr osobních údajů a detailů za jednotlivce, sebraná data jsou zpracovávána hromadně, zadavatele zajímají souhrnné informace o chování, postojích a názorech populace či specifických cílových skupin, nikoli konkrétního jednotlivce.

Při práci na výzkumném projektu se ale přesto nevyhneme tomu, že musíme zpracovávat data, která pochází od jednotlivců, v našem případě respondentů. Ti nám dávají dobrovolně k dispozici informace o své osobě a své názory, které využíváme pro výběr vhodných výzkumů pro konkrétního člověka a pro daný výzkumný projekt. Zároveň se zavazujeme, že ochráníme soukromí našich respondentů – v nejvyšší možné míře pracujeme s anonymizovanými daty a údaje nepředáváme neautorizovaným osobám.

V některých případech také musíme disponovat osobními údaji z administrativních důvodů. Ve všech situacích se snažíme o omezení zpracování osobních údajů na co nejnižší míru. Technické a organizační procesy jsou u nás nastaveny tak, aby ochránily soukromí respondentů v souladu s Nařízením EU, platnou legislativou a etickými pravidly oboru.

Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle Provozovatele jednotlivými našimi zaměstnanci, případně dalšími zpracovateli. Ke zpracování dochází pomocí výpočetní techniky (především statistickými softwary, případně vlastními aplikacemi Provozovatele), popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technické a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se osobních údajů.

Vaše odpovědi v jednotlivých výzkumech na své straně anonymizujeme: zadavatel (objednavatel) výzkumu nemá přístup k vašemu jménu ani kontaktním údajům. Pro zadavatele jsou vaše odpovědi zcela anonymní a nemají tedy charakter osobních údajů.

Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva?

Právo na informace (dle čl. 15 Nařízení EU)

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo kdykoli požadovat bezplatnou informaci o tomto zpracovávání (zejména identifikaci správce a zpracovatele, případně dalších zpracovatelů; informaci o účelech zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích či kategorii příjemců osobních údajů a době, po kterou budou osobní údaje zpracovávány a uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů; zda zpracovávání probíhá na základě oprávněného zájmu správce nebo třetí strany; informaci o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování). Informace vám rádi poskytneme, pokud ovšem bude vaše žádost vyhodnocena jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se bude opakovat, můžeme odmítnout žádosti vyhovět nebo uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů.

Právo na opravu (dle čl. 16 Nařízení EU)

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, nejsou aktuální, máte právo zažádat o jejich opravu.

Právo na výmaz a odvolání souhlasu (dle čl. 17 Nařízení EU)

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete kdykoli odvolat a v takovém případě budou vaše osobní údaje vymazány. Právo na výmaz se netýká osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje budou vymazány také tehdy, pokud již nebudou potřeba pro výzkumný projekt či další spolupráci nebo jestliže bude jejich uložení nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů, případně pokud bude vaše námitka proti zpracovávání vašich osobních údajů vyhodnocena jako oprávněná.

Právo na omezení zpracování (dle čl. 18 Nařízení EU)

Máte právo nás požádat, abychom omezili zpracování v případě, že se budete domnívat, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné, zpracování neprobíhá v souladu s platnou legislativou, osobní údaje již nepotřebujeme pro daný výzkumný projekt a v případě, že vznesete námitku a bude probíhat její vyhodnocování.

Právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 Nařízení EU)

V případě, že jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a zpracování probíhá automatizovaně, máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytly osobní údaje, které o vás uchováváme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku (dle čl. 21 nařízení EU)

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s platnou legislativou, můžete proti tomuto zpracovávání vznést námitku a požádat nás o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokování, opravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Vaším právem je obrátit se se stížností proti zpracovávaným osobním údajům, které o vás zpracováváme, na příslušný dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Právo podat stížnost (dle čl. 77 Nařízení EU)

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Na koho se můžete obrátit?

V případě, že máte jakékoli doplňující dotazy, klidně nás kontaktujte. Stejně tak, pokud chcete uplatnit některé ze svých práv.

V případě, že chcete uplatnit svá práva dle příslušných ustanovení Nařízení EU, obraťte se na adresu: optoutcz@nielsen.com.