Nielsen Admosphere

Disclaimer

Nielsen Admosphere, a.s.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: oddíl B, vložka 7364.

Právní upozornění: Za společnost Nielsen Admosphere, a.s. je oprávněn ve všech věcech jednat výlučně její statutární orgán; za společnost jsou dále oprávněny ve vymezeném rozsahu jednat pouze osoby k tomu písemně pověřené či zmocněné, jejichž seznam je uveřejněn na adrese www.nielsen-admosphere.cz/na_list; není-li výslovně uvedeno jinak, nejsou osoby oprávněné za společnost právně jednat ústně či prostřednictvím elektronické komunikace. Tento e-mail není návrhem na uzavření smlouvy či jeho přijetím, není projevem vůle založit, měnit či ukončit anebo rušit jakýkoliv právní vztah, potvrdit, zajistit či utvrdit závazek a/nebo dluh, není-li v e-mailu nebo jeho přílohách výslovně uvedeno jinak.

Důvěrnost: Tento e-mail a jeho přílohy jsou důvěrné a může se jednat o komunikaci, jejíž důvěrnost je chráněna právními předpisy. Nejste-li oprávněným či zamýšleným adresátem, jste upozorněn, že jakékoli zveřejnění, reprodukování, kopírování, distribuce či jiné šíření nebo použití tohoto e-mailu je zakázáno. Jestliže jste tento e-mail omylem obdržel/a prosíme, oznamte okamžitě tuto skutečnost odesílateli a poté ji vymažte z Vašeho systému.

Výhrada obsahu: Elektronické adresy v doméně Admosphere (včetně adres jmeno.prijmeni@) jsou určeny výhradně pro firemní korespondenci. Vzhledem ke zkvalitňování služeb společnosti upozorňujeme, že firemní korespondence může být monitorována. Elektronická komunikace nezaručuje naprostou bezpečnost a bezchybnost, neboť informace v ní obsažené mohou být zachyceny, poškozeny, pozměněny, ztraceny, zničeny, opožděny nebo mohou být neúplné anebo mohou obsahovat virus. Nielsen Admosphere, a.s. proto neodpovídá za jakékoli chyby nebo omyly v obsahu tohoto e-mailu vzniklé v důsledku použití elektronické komunikace anebo v důsledku změny v datu přenosu komunikace, nebyla-li taková změna Nielsen Admosphere, a.s. výslovně schválena.

The company is registered in the Commercial Register at the Municipal Court of Prague, File reference: section B, insertion 7364.

Disclaimer: The only body authorised to represent Nielsen Admosphere, a.s. is in all cases solely its statutory body; to a limited extent, certain persons authorised or empowered in writing in the name of the company are also entitled to act, a list of which is published at www.nielsen-admosphere.cz/na_list; if not explicitly stated otherwise, these persons are not authorised to represent the company in legal matters verbally or via the means of electronic communication. This e-mail does not represent any offer to contract or its adoption, it is not a manifestation of the will to establish, change or end any legal relationship, to confirm, guarantee or affirm any liability and/or debt, if not specifically stated otherwise in the e-mail or its attachments.

Confidentiality: This e-mail and its attachments are confidential and can contain communication protected by law. If you are not an authorised or intended recipient, you are notified that any disclosure, copying, distribution or other use of this e-mail is strictly prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please announce this fact immediately to the sender and then delete it.

Objection to content: Electronic addresses in the Nielsen Admosphere domain (incl. addresses name.surname@) are intended solely for corporate correspondence. As a result of quality improvements in the company's services please be aware that the correspondence can and may be monitored. Electronic communication does not guarantee complete safety and faultlessness, as the information it contains can be intercepted, harmed, changed, lost, destroyed, delayed or incomplete or contain viruses. Nielsen Admosphere, a.s. is therefore not responsible for any errors or omissions in the content of this e-mail due to usage of electronic communication or due to change in the date of the communication, unless such change was expressly approved by Nielsen Admosphere, a.s.